OBHAJOBY ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Podmínky závěrečné práce „Odborný aromaterapeut“
platné od 1. 3. 2022

1. VÝBĚR TÉMATU A PRAVIDLA

Téma závěrečné práce si student volí sám – obvykle při Konzultacích k závěrečným pracím v rámci posledního víkendu studia na Institutu aromaterapie. Konzultant bude studentovi přidělený dle zvoleného tématu.

Student má v práci prokázat vlastní názor a tento názor doložit vlastní praxí. Práce dokumentuje to, jakým způsobem student praktikuje. Je tedy nezbytné, aby byla postavena nejméně na jednom klientovi, který je sledován v čase (minimálně 5 ošetření s průběžnou diagnostikou).

Student věnuje pozornost precizní práci s aromaterapií. Éterické oleje vždy uvádí latinským názvem kurzívou (případné další latinské odborné výrazy uvádí také kurzivou – názvy rostlin, mikrobů, hub, nemocí).

Použité éterické oleje není nutné popisovat v celé šíři jejich působení, stačí uvést účinky, které byly použity u klienta v konkrétním ošetření. Vždy je třeba uvést konkrétní důvody použití daného éterického oleje.

V práci je třeba prokázat dovednost diagnostikovat pomocí metod vyučovaných na Institutu aromaterapie (diagnostika pěti elementů, obličeje, jazyka) a také dovednost využít vyučované techniky (TČM, akupresura, reflexologie…). I u těchto technik uvádí student důvod, proč metodu, bod či zónu použil.

Pokud je studentovi přístup podle TČM naprosto cizí, může svou práci postavit na pohledu konvenční medicíny. V tom případě je třeba mít klientovu diagnózu ověřenou lékařským vyšetřením. V práci popíše svůj léčebný plán, který bude postaven na přesné diagnóze. Na jejím základě a na základě biochemie vybere vhodné éterické oleje k ošetření. Dále v práci popíše vývoj terapie a v závěru shrne přínos aromaterapie pro léčbu daného onemocnění.

Esoterické metody diagnostiky a ošetření, pokud je ve své práci student používá, nejsou součástí závěrečné práce.

Pokud student pracuje s jinými technikami (fytoterapie, gemoterapie, homeopatie…), může je v práci použít, pokud tvořily doplněk aromaterapeutického ošetření.

V případě, že si student vybere neklientské téma (například Zavádění aromaterapie ve školkách, Úklid s aromaterapií apod.), je jeho povinností v příloze popsat jednu kazuistickou práci s klientem (minimálně 5 po sobě jdoucích ošetření) v rozsahu cca 3 normostran. Zde popíše svůj způsob práce, diagnostiky, zvolené metody, výsledek.

Svému konzultantovi student průběžně posílá zpracované kapitoly a konzultuje postup práce.

Práce, které nebudou komisi předány ve finální podobě 1 měsíc před obhajobami, nebudou k obhajobě připuštěny.

U obhajoby je práce hodnocena za písemný projev i za ústní obhajobu. V případě nedostatečného zpracování budou součástí ústní obhajoby také doplňující otázky.

2. FORMA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Práce musí být svázána v tvrdých deskách a na titulu obsahuje údaje: INSTITUT AROMATERAPIE, ODBORNÝ AROMATERAPEUT, NÁZEV PRÁCE, AUTOR, DATUM, KONZULTANT – vzor číslo 1.

PROHLÁŠENÍ – vzor číslo 2.

SOUHRN (NEBOLI ABSTRAKT) je stručný souhrn pro toho, kdo se chce rychle zorientovat, o čem závěrečná práce je. Souhrn tvoří maximálně jedna stránka. Souhrn musí být uveden také v angličtině včetně názvu závěrečné práce.

PODĚKOVÁNÍ vedoucímu práce, dceři, rodičům, partnerovi…

OBSAH první části práce podle následujícího seznamu jednotlivých kapitol:

ÚVOD – zde začíná stránkování (strana č. 1). V úvodu student rozvede CO bude zkoumat a CO bude v rámci práce dělat, aby vyřešil zvolené téma. Dále zde bude objasněno, PROČ si student vybral toto téma. Úvod tvoří většinou jedna strana

LITERÁRNÍ ČÁST – rozsah přibližně na 2 – 10 stran, záleží na dostupnosti literatury k danému tématu. Pro sepsání této části práce student něco o svém tématu vyhledá a přečte z dostupných pramenů. Může to být odborná kniha, článek, vědecká studie, závěrečná práce jiného studenta atd. Nasbíraná fakta student logicky seřadí, všechny prameny uvede v seznamu literatury.

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST – rozsah přibližně 3 – 5 stran. Student jasně a krátce vysvětlí použitou metodu, popíše klienty, jak probíhalo ošetření, představí použitý „materiál“ včetně olejů. Popíše, jak vše probíhalo v čase. Zde nejsou výsledky, úvahy, vysvětlování, reference, co udělal někdo jiný. Tato kapitola je krátká, stručná a jasná. Může tu být i tabulka nebo odborný obrázek. Zde se tedy objeví praktická práce nejméně na jednom klientovi, který je sledován v čase (minimálně 5 ošetření s průběžnou diagnostikou).

Příklad: „Pro objasnění mého problému jsem zkoumala účinky na deseti klientech, po dobu 3 měsíců, v určitém prostředí, použila jsem vyjmenované oleje, k tomu akupresurní body, byliny, přístroje atd.“

VÝSLEDKY – rozsah 2 – 3 strany. Student logicky a stručně řadí výsledky práce v bodech. Nevysvětluje. Pouze předkládá fakta čtenáři.

DISKUZE – rozsah 2 – 5 stran. Co se v průběhu zkoumání stalo a proč se to stalo. Zde obhajuje student svůj záměr, myšlenky, pozorování, výsledky. Vysvětluje výsledky (negativní i pozitivní) ze svého pohledu. Vysvětluje téma i z pohledu autorů z literatury, případně z pohledu toho, co se dozvěděl z ústního podání. Diskutuje s těmi, kteří případně došli k jiným závěrům než on. Může zde uvést návrh na budoucí řešení či experimenty.

ZÁVĚR – rozsah 1 strana. Je krátký a může být jen v bodech. Student prohlašuje krátce a jasně, k čemu došel.

Příklad: „Výsledek mé práce je velmi kladný. Zdravotní stav 80 % klientů se zlepšil.“

Celkově první část práce (bez kazuistik) obsahuje 11 – 23 číslovaných stran.

LITERATURA se nestránkuje. Je to seznam literatury a dalších použitých zdrojů – vzor číslo 3.

PŘÍLOHA PRÁCE (druhá část – kazuistiky) se skládá z dvaceti Konzultačních dotazníků (diagnóza, zvolené éterické oleje, výsledek), jimiž student dokládá dvacet ošetřených klientů. Z těchto dvaceti klientů u pěti je třeba doložit vývoj v čase (minimálně tři po sobě jdoucí návštěvy). To znamená celkem třicet ošetření (u patnácti klientů stačí jedna návštěva, u pěti klientů tři po sobě jdoucí ošetření). Těchto 20 kompletně vyplněných dotazníků je svázáno v práci pod názvem „Příloha závěrečné práce“. Tito ošetření klienti mohou být předmětem hlavní části závěrečné práce. U neklientských témat je jedna z těchto kazuistik rozepsána podrobně v rozsahu uvedeném výše.

Dotazníky mohou být vyplněny čitelně ručně nebo na počítači, vždy stručně (heslovitě, nepsat celé věty), přehledně a jasně. Z důvodu ochrany citlivých údajů je klient identifikován křestním jménem a rokem narození.

U diagnostiky podle jazyka je třeba popsat tvar, barvu, povlak i vlhkost jazyka.

V závěru dotazníku student uvede hlavní diagnózu dle TČM (např. nedostatek Čchi v ledvinách), doporučené éterické oleje (pouze výčet bez rozepisování účinků), způsob ošetření (masáže, baňky, fytoterapie, reflexní terapie…) a akupresurní body.

OBRÁZKY, FOTOGRAFIE, GRAFY, TABULKY, STATISTIKY mohou být v textu nebo v příloze. Přílohy se nestránkují. Každá tabulka, graf, obrázek musí mít název a popis.

Příklad: Tabulka číslo 1: Složení majoránky.

Na všechny přílohy musí být odkázáno v hlavním textu.

Bibliografické citace a odkazy podle normy ČSN ISO 690:2011 (www.citace.com)

V celém textu student dodržuje jednotnou grafickou úpravu. Pro základní text je vhodné použít patkový typ písma (např. Times Roman, Palatino, Garamond), velikost 12 pt. Pro poznámkový aparát 9–11 pt. Doporučené řádkování je 1,5. Student dodržuje počet řádků na stránce mezi 30 – 35.

Práce musí splňovat formální správnost a úpravu závěrečných prací (pravopis, grafická podoba práce, číslování stran, správně uvedené citace, seznam použité literatury, obrázky).

Hotovou práci student pošle elektronicky před obhajobami na níže uvedené kontakty a jeden svázaný výtisk přinese na obhajoby. Práce bude uložena v knihovně Institutu aromaterapie. V případě souhlasu studenta bude práce v elektronické formě, bez konzultačních dotazníků, publikována v členské sekci webu www.aromaterapie.cz, tzn. bude zpřístupněna členům OSČA.

Kontakty:

3. ODBORNÝ ČLÁNEK

Součástí obhajoby závěrečné práce je odevzdání odborného článku v rozsahu 1 strany A4, ve kterém bude shrnuto téma a výsledky závěrečné práce. Tento článek bude publikován na webových stránkách www.aromaterapie.cz.

Článek zašle student elektronicky na kontakty uvedené výše, současně se závěrečnou prací. 

Přejít nahoru